• Kişisel Verileri Koruma Kanunu

  Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

  Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla CanÇelik Elektrik Pano Ltd. Şti.  tarafından hazırlanmıştır. Veri Sorumlusu sıfatıyla CanÇelik Elektrik Pano Ltd. Şti.  tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 5651 sayılı kanun uyarınca işlenmesi, Kurumsal İletişimi sağlamak, Toplantı süreçlerine ait faaliyetlerin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

  Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

  Bu kişisel veriler, yurtiçinde SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Avukatlar, Banka, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hissedarlar, İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Topluluk Şirketleri, Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları, Tedarikçi, Müşteri alıcı gruplarına İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara ait kurumsal kurallara uyulması amacıyla, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Bireysel Emeklilik Sigortası alanında faaliyet gösteren şirketlere BES aylık primlerinin ödenebilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’ne e-bildirgenin düzenlenebilmesi için amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’ne işe giriş işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Bankacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere ödemelerin yapılabilmesi amacıyla, Personel Servisi Hizmeti alanında faaliyet gösteren şirketlere servis hizmetinin yerine getirilebilmesi için amacıyla, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İthalat / İhracat Süreçlerinin Yürütülmesi, Teşviklerin hesaplanabilmesi için amacıyla amaçları kapsamında aktarılabilecektir. Bu kişisel veriler, yurtdışında Topluluk Şirketleri alıcı gruplarına Elektronik toplantı kayıtlarına ait verilerin depolanması amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları

  Bu kişisel verileriniz, kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, Yazılım uygulamaları, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza, AleniyetKazandırma, Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, KanunHükmü, Sözleşmeninİfası, Veri Sorumlusu Meşru Menfaat kişisel Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni 2020 Sayfa : 2 / 2 verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

  İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  4. e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  5. f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  6. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  7. h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  8. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

  Başvurunuzu;

  • Çalı Mah. Fevzi Çakmak Cad. No : 13 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
  • cancelikelektrik@hs01.kep.tradresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyid edilen elektronik posta adresiniz üzerinden info@cancelikpano.com.tr e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz.

  Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

 • Bilgi Güvenliği Politikası

  Bilgi Güvenliği Politikası

  Firmamız “Elektrik Panosu Üretimi ” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

  Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

  Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

  Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

  Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

  CANCELİK ELEKTRİK PANO LTD. ŞTİ.

 • Çerez Aydınlatma Metni

  Çerez Aydınlatma Metni

  www.cancelikpano.com.tr isimli internet sitesinin sahibi Cançelik Elektrik Pano Limited Şirketi olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında kullanıcının kişiselleştirmesi için kullanıldığımız Çerezler vardır. Çerezler , ağ tarayıcınız aracılığıyla web sunucu tarafından bilgisayarınıza gönderilen küçük veri parçalarıdır. Çerezler dört çeşittir. Bunlar; Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ile Reklam ve Üçüncü Kişi Çerezleri’dir. www.cancrelikpano.com.tr İnternet sitesi, bu çerezlerin tümünü kullanır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

  İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.cancelikpano.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

  Cançelik Elektrik Pano LTD. ŞTİ. olarak, sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

  Cançelik Elektrik Pano LTD. ŞTİ.  olarak sitemizde kullanılan çerezlerin isimleri ve amaçları başlıca şunlardır:

  Oturum Çerezleri
  Bu tür çerezler www.cancelikpano.com.trinternet sitesinin fonksiyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi için gereklidir. Bu çerezler sitenin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinin kullanılabilmesini sağlar. Oturum çerezleri sitenin çeşitli sayfaları arasındaki bilgiyi aktarmak ve kullanıcıların bilgiyi birden fazla kez girmesini engellemek için kullanılır. Oturum çerezleri, kullanıcının/ziyaretçinin www.cancelikpano.com.trİnternet sitesinden çıkana kadar tarayıcısında saklanan geçici çerezlerdir.

  Performans Çerezleri
  Bu çerezlerin kullanımı, ziyaretçinin/kullanıcının sayfalara ziyaret sıklığı, ilgili hata mesajları (mevcutsa), kullanıcıların/ziyaretçilerin sayfada geçirdiği vakit ve sitede nasıl gezindikleri ile ilgili bilgi toplamasına izin verir. Bu bilgiler İnternet sitesinin performansını iyileştirmek için kullanılabilir.

  Fonksiyonel Çerezler
  Bu çerezler kullanıcı tarafından yapılan seçimleri (ör; abone seçenekleri ve girişler vb.) belirler ve kullanıcıya kolaylık sunar. Aynı zamanda kullanıcılara ileri seviye site özelliklerini sağlar.

  Reklam ve Üçüncü Kişi Çerezler
  www.cancelikpano.com.trsitesinde belirli fonksiyonların (örneğin promosyon sayfalarındaki sosyal medya paylaşım araçları tarafından oluşturulan araçlar) olması için üçüncü taraf tedarikçilerden gelen çerezleri kullanır. İnternet sitesi aynı zamanda sitedeki reklam takiplerini gerçekleştirmek için şirketlerden gelen çerezleri kullanır.

  KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Cançelik Elektrik Pano LTD. ŞTİ olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

  Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
  Ziyaretçiler/kullanıcılar, platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Genel olarak İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmek için önceden tanımlanır. Tarayıcılar, çerezleri engellemek veya çerezler cihaza gönderildiğinde kullanıcıyı uyarlamak için ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcılar arasında farklılık gösterebileceği için daha fazla bilgi edinmek için tarayıcınızın yardım menüsüne bakınız.

  Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkânını kullanabilirsiniz:

  Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
  Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
  MozillaFirefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
  Opera: Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
  Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

  Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.orghttps://www.youronlinechoices.eu/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz veya “PrivacyBadger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/node/99095).

  Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

  İşlevsel ve Analitik Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

  Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekecektir. Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz) üzerinden yönetilebilir.

  Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.